Početna      Pretraga      Dodaj organizaciju      O nama      Kontakt  

Početna Udruženje za promociju kulture mira - UPKM

Udruženje za promociju kulture mira - UPKM

Udruženje za promociju kulture mira - UPKM
Oblasti ponude neformalnog obrazovanja:
Sport | Zdrav način života | Mediji i komunikacije | Volonterski rad | Kultura | Ljudska prava, ženska ljudska prava i demokratija | Interpersonalne vještine, lični razvoj i osnaživanje | Seksualna i reproduktivna prava/zdravlje | Politika prema mladima | Timski rad | Poduzetništvo
Općina: Centar Sarajevo
Adresa: Čekaluša 57
Kontaktna osoba: Elvir Topalović
Email kontaktne osobe: elvirtopalovic@gmal.com
Telefon: 061984396
Fax: ---------
Kontaktna društvena mreža: http://www.facebook.com/udruzenjezapromocijukulturemira?ref=hl
Misija:

Udruženje za promociju kulture mira je u osnovi osnovano sa slijedećim ciljevima:
a) pomoć pri promociji kulture mira u Bosni i Hercegovini,
b) zalaganje za izgradnju stabilnog, sigurnog i na nenasilju zasnovanog društva u BiH,
c) zalaganje za dijalog i izgradnju povjerenja među pojedincima/kama i grupama,
d) promicanje mira kroz obrazovni sistem,
e) zalaganje za zaštitu ljudskih prava, s posebnim naglaskom na prava manjina i siromašnih osoba kao i brigu o ugroženim kategorijama društva,
f) rad na promociji vjerskih sloboda i međuetničke tolerancije,
g) razvijanje i podizanje ekološke svijesti i zaštita životne sredine kroz kulturu življenja,
h) afirmacija tradicija i kulturne baštine naroda i nacionalnih manjina u BiH,
i) rad na jačanju demokratije, pluralističkog i multikulturalnog društva kao temelja za izgradnju zajednice po mjeri njenih građana, izgradnja povjerenja, razvijanje tolerancije i poštovanja u multikulturnim društvima, kroz razne tipove edukacije,
j) saradnja sa obrazovnim institucijama na teritoriji BiH, i drugim organizacijama u zemlji i inozemstvu,
k) organizuje, samostalno ili zajedno sa drugim organizacijama, susrete, organizuje javne rasprave, seminare, savjetovanja, debate o pitanjima razvoja demokracije, ljudskih prava, mira, sigurnosti, ekologije, konflikata, na svim nivoima i svim uzrastima, posebnu pažnju će usmjeriti na organizaciju istih po obrazovnim ustanovama na teritoriji BiH,
l) rad na prevenciji maloljetnog kriminaliteta i resocijalizaciji maloljetnih ili potencijalnih delikvenata u suradnji sa socijalnim, obrazovnim i sigurnosnim ustanovama,
m) radi na izgradnji zajednice kroz edukativne radionice,


Vizija:

Okupljeni oko zajedničkih ciljeva; promoviranja mira, sigrnosti, mirnog rješavanja konflikata, društvenog prosperiteta, građanskog aktivizma, ljudskih prava, ravnopravnosti spolova, međureligijskog, međuetničkog, interkulturalnog dijalog, članovi se opredjeljuju za rad na izgranji sigurnog, stabilnog i nenasilju zasnovonog društva.


Ciljna grupa:
 • školarci (osnovna i srednja škola)
 • studenti/ce
 • nezaposleni mladi
 • mladi s fizičkim onesposobljenjem
 • mladi s mentalnim onesposobljenjem
 • mladi s lakšim poteškoćama u učenju
 • talentirani mladi
 • socijalno ugroženi mladi
 • društveno isključeni mladi
 • manjinske grupe mladih
 • mladi bez roditeljskog staranja
 • mladi iz ruralnih područja

Dodano: 2013-01-22 02:36:26 ; Zadnja izmjena: 2013-03-07 06:20:52 ;   

Korisnički meniPodršku ovom projektu pruža Grad Sarajevo što ukazuje na spremnost Grada i njegovih institucija da unaprijedi i intenzivira saradnju sa civilnim društvom u cilju jačanja lokalne samouprave i sudjelovanja građana/ki u vršenju poslova od javnog značaja.

 
Projekat finansira Evropska unija

Ministarstvo pravde
Bosne i Hercegovine

Empowered lives.
Resilient nations
.

Grad Sarajevo
City of Sarajevo

Ovaj projekt se realizuje u sklopu UNDP-ovog projekta „Jačanje lokalne demokratije/demokracije II – LOD II“ koji finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 1,5 miliona eura, a u saradnji sa Gradom Sarajevo.